top of page

幼兒活動

【  教. 得 .樂 幼兒活動及家長教育證書課程 】
對象   嬰幼兒 (8至24個月及未入讀幼稚園)及其家長


目的   認識幼兒發展
          
讓家長學習如何培養身心靈健康和快樂的幼兒

           建立身心靈健康的家長,讓家庭成為幼兒成長的信任基

內容   透過感官遊戲 、MessyPlay 及規劃性活動達致促進

               大小手肌的技能,提升認知能力

           家長專題分享 , 以提升在家教養的果效,建立幼兒成長

               的良好基礎

bottom of page