top of page

課程指南:自理解難

【 高效溫習 】
對象   小一 至 小六


目的   建立學員的自信心,提升學習能力

內容   整理學習內容

           ✎ 系統地自制筆記

           ✎ 溫習及記憶方法

【 我要『自己』做功課 】
對象   K3 至 初小 (舊生) [ L3 ] 


目的   建立「自己功課自己做」的責任和自理能力,

           引導學員運用推理和解難方法處理功課。

內容   確定自己做功課

           ✎ 功課的次序與時間分配

           ✎ 功課難題處理

           ✎ 功課問題跟進

bottom of page