top of page

綜合能力提升

【 大點愛趣趣 】
對象   N班 至 初小
 


目的   建立學員的道德意識,加強其探索和應變能力,同時提升其認知、自理及社群交往的能力。

內容   日常生活中的道德意識

           ✎ 良好品格與行為

           ✎ 勇於探索和表達

           社交禮儀及自理技巧

bottom of page