top of page

課程指南:個別訓練計劃

【 個別訓練計劃 】
對象   3歲至11歲 

 

目的     應對學員發展的個別需要,制定及執行個別訓練計劃
             以提升學員的心智及相關能力。

內容    ✎ 能力與表現觀察及評估           
             ✎ 制定、執行個別訓練計劃

             ✎ 家長面談

             ✎ 向家長匯報計劃成果

          

bottom of page