top of page

課程指南:運動專注

【 運動體適能 】
對象   K1 至 初小 


目的   提升學員體能、肢體協調能力、自控能力及專注力

內容   由專業運動員指導

           ✎ 以不同運動項目作為訓練媒介

           專注及自控力訓練
         
肢體動作協調鍛鍊
         
發掘學員潛能

bottom of page