top of page

課程指南:正向教育

【 孩子,你多富有! 】
對象   小一 至 小六 


目的   建立學員正面思維及健康的情緒

內容   個人品德及價值觀

           ✎ 自我認知和肯定

           ✎ 情緒管理

           ✎ 健康社交

bottom of page